• Datum
  • Leestijd 3 minuten
  • Doelgroep Adviseur, installateur

Meer duidelijkheid bij bepalen geluidswaarden lucht-/water warmtepompen en airco`s

Rond de invoering van de geluidseisen voor lucht-/water warmtepompen en airconditioningsystemen binnen het Bouwbesluit heeft Alklima zich constructief en kritisch uitgelaten. Zo was er geen heldere norm voor de bepaling van het maximale geluidsvermogen van lucht-/water warmtepompen. De wens om hierover eenduidigheid en duidelijkheid te krijgen resulteert nu in het toepassen van de geluidswaarden van het energielabel als uitgangspunt van berekeningen. Nog steeds geen 100% eenduidigheid, maar wel een grote stap voorwaarts.

Vanaf het ontwerpbesluit, tijdens de consultatieronde, en na de inwerkingtreding op 1 april 2021 van de regeling Bouwbesluit 2012 inzake de bepalingsmethode voor het geluidsniveau van installaties voor warmte- of koudeopwekking heeft Alklima een duidelijk geluid laten horen. Enerzijds naar de wetgever en anderzijds naar de markt om de nogal complexe en soms onvolledige wetgeving inzichtelijk te maken voor installateurs, bouwers en ontwikkelaars. Dit om problemen en onnodige prijsverhogingen door de regeling zoveel mogelijk te voorkomen. Het ontbreken van een norm voor de bepaling van het maximale geluidsniveau van buiten-units was daarbij een hekel punt.

Omstandigheden ontbreken

Rudy Grevers, manager woningbouw bij Alklima: “Het ontbreken van een norm van het maximale geluidsniveau was een belangrijke tekortkoming. Binnen het bouwbesluit wordt een verwijzing gemaakt naar maximaalwaarden, maar zonder vermelding van omstandigheden is het onmogelijk hier een eenduidige invulling aan te geven. Daarvoor zijn de buiten- en aanvoertemperatuur en het geleverd vermogen van belang.”

Goed advies moeilijk

Tot nu heeft Alklima een eigen (zeer behouden) invulling gegeven aan de gestelde eisen. In het whitepaper Geluidseisen - een uitgave bedoeld als beknopte handleiding voor de gehele bouwkolom - werd uitgegaan van buitentemperatuur van -­10°C, aanvoertemperatuur van +55°C en de levering van maximaal verwarmingsvermogen van de warmtepomp. Hiermee kon in het voortraject het risico worden uitgesloten om achteraf met bezwaren te worden geconfronteerd.  ”Bij het ontbreken van een duidelijke en eenduidige norm leek dit het enige juiste vertrekpunt gezien in deze omstandigheden de maximale geluidsproductie van een systeem zal optreden. Al was dit niet een algemene norm in de markt”, zegt Grevers. “Daarmee was het ook een beletsel om in de uitvoering een zuiver advies te geven. Nadelig voor alle partijen in de bouwkolom, eindgebruikers en een succesvolle energietransitie.”

Energielabel als vertrekpunt

Ondanks het ontbreken van een norm is er sinds 23 februari 2022 meer duidelijkheid over de te gebruiken uitgangspunten. Na een vraag aan Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik van BZK is er een concreet antwoord op de onduidelijke uitgangspunten. Op basis daarvan kunnen de volgende vertrekpunten gehanteerd worden:

  • Opgave geluidsniveau t.b.v. ruimteverwarming bij een buitentemperatuur +10°C
  • Opgave geluidsniveau t.b.v. tapwaterproductie bij een buitentemperatuur +18°C

In beide gevallen wordt hierbij specifiek benoemd dat deze waarden en uitgangspunten gehanteerd mogen worden, terwijl duidelijk is dat het betreffende systeem bij bijvoorbeeld -5°C meer geluid zal maken.

 Nog steeds ontbreekt dus een 100% duidelijk norm, maar met  deze vertrekpunten hanteert Alklima vanaf heden de geluidswaarden van het energielabel (ErP) . Hierbij wordt uitgegaan van een buitentemperatuur van +7°C graden en een wateraanvoertemperatuur van +55°C (onder nominale condities). Zowel voor ruimteverwarming al tapwaterproductie een reëel vertrekpunt en bij het ontbreken van een echte norm het meest passend bij de beschikbare omschrijvingen.

Doordat fabrikanten zelf hun eigen nominale vermogen mogen bepalen zijn waarden nog steeds niet één-op-één te vergelijken, maar met deze input wordt zeker een grote stap voorwaarts gemaakt.

Energielabels en nieuwe versie whitepaper

De energielabels met daarop de geluidswaarden van de Mitsubishi Electric Ecodan warmtepompen zijn te vinden op de website van Alklima. Deze nieuwe uitgangspunten worden overigens ook zo spoedig mogelijk verwerkt in een nieuwe versie van het whitepaper Geluidseisen.

Lees het complete verhaal

Lees meer over: