Algemene voorwaarden Alklima B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door Alklima B.V. aangeboden, verkochte en/of vervaardigde producten, onderdelen en geleverde diensten, hierna (gezamenlijk) verder aangeduid met "producten".

1.2  Waar in deze voorwaarden van "Alklima" respectievelijk de "afnemer" wordt gesproken, wordt hieronder begrepen dan wel mede-begrepen Alklima B.V. als aanbieder, verkoper, leverancier of aanbieder van diensten of welke andere hoedanigheid dan ook, respectievelijk de aspirant-afnemer, afnemer, ontvanger en in het algemeen de medecontractant van Alklima.

1.3 Waar in deze voorwaarden van "verkoop" respectievelijk "koop" wordt gesproken, worden hieronder begrepen alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden op enigerlei wijze van toepassing zijn verklaard.

1.4  Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door Alklima uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbieding

2.1 Alle aanbiedingen van Alklima, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

2.2  Mondelinge mededelingen zijn voor Alklima niet bindend, tenzij door haar binnen veertien (14) dagen na het doen van de mededelingen schriftelijk bevestigd.

2.3 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Alklima ondertekende opdrachtbevestiging.

2.4 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 In geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Alklima, respectievelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Alklima.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Alklima deze binnen veertien (14) dagen schriftelijk heeft bevestigd en de afnemer daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.3 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

3.4 Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan de afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

3.5 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke Alklima verstrekt, blijven eigendom van Alklima en moeten op Alklima’s verzoek direct aan haar worden teruggezonden.    Het is de afnemer niet toegestaan dat deze bescheiden worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen en kosten

4.1 De prijzen van Alklima zijn gebaseerd op de tijdens de offerte-, respectievelijk contractsdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Alklima gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.2 Prijzen zijn berekend voor levering af fabriek, respectievelijk af magazijn, onverpakt, tenzij anders overeengekomen, en luiden exclusief omzetbelasting en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

4.3 Op orders met een bruto orderbedrag beneden € 100,-- is geen korting van toepassing.

Artikel 5 Leveringen en levertijden

5.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

  • a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  • b. de dag van ontvangst door Alklima van de voor de uitvoering door haar van haar verplichtingen uit de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
  • c. de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door Alklima uitvoering kan worden gegeven aan haar verplichtingen uit de overeenkomst;
  • d. de dag van ontvangst door Alklima van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door Alklima van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.2 Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de afnemer, wordt de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

5.3 Indien aan de zijde van Alklima vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.

5.4 De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze, indien keuring in het bedrijf van Alklima overeengekomen is, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering gereed.

5.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Alklima bestelde materialen. Indien buiten schuld van Alklima vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

5.6 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Alklima geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de afnemer geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting, welke door hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 Risico in verband met levering

6.1 Tot de levering volgens artikel 5.4 heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van Alklima. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer.

6.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan Alklima zijn gegeven, door Alklima in redelijkheid bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat zij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

6.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, dat wil zeggen Alklima, zijn.

Artikel 7 Betaling en eigendomsvoorbehoud

7.1 Betaling van aan Alklima verschuldigde bedragen moet geschieden binnen dertig (30) dagen na levering.

7.2 Alklima heeft echter te allen tijde het recht het totaal van de door de afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de afnemer te vorderen.

7.3 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door Alklima aan te wijzen bank- of girorekening.

7.4 De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.5 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Alklima zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van drie (3) punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, onverminderd de aan Alklima verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op de afnemer te verhalen.

7.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alklima behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door Alklima in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de afnemer door Alklima te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van Alklima heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die Alklima jegens de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Alklima.

8.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde onder 8.7 van dit artikel.

8.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt Alklima zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Alklima dan uit welke hoofde dan ook tegen de afnemer mocht hebben.

8.4 De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Alklima te bewaren. De afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Alklima op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Alklima te kennen geeft dit te wensen, door de afnemer aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Alklima op de afnemer.

8.5 Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Alklima tekortschiet of Alklima goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Alklima gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

8.6  Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de afnemer verplicht van zijn de afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.

8.7 De afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn de afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alklima. De afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Alklima daartoe de wens te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens de afnemer.

Artikel 9 Garantie

9.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Alklima in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij anders vermeld, nadat de producten in de zin van artikel 5.4 zijn geleverd.

9.2 De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van Alklima uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.

9.4 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de levering als bedoeld in artikel 5.4 bij Alklima te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van Alklima tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de afnemer ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Alklima uitsluiten.

9.5 Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de afnemer aan Alklima direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de producent ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten franco aan Alklima te retourneren, tenzij deze besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van Alklima en transportkosten van zaken, voor rekening van de afnemer zijn, tenzij anders overeengekomen.

9.6 Alklima is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.

9.7  Buiten de garantie vallen beschadigingen van lakwerk en kunststofdelen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.

9.8  Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van de afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door de afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de afnemer niet stipt de door Alklima of haar leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijke bedieningsvoorschriften is nagekomen.

9.9 Alklima is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Alklima, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.

9.10 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk worden door de levering c.q. de montage der nieuwe onderdelen eigendom van Alklima en worden aan hem door de afnemer franco geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Alklima is de afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan Alklima terug te zenden.

9.11 Voor producten en onderdelen daarvan, welke Alklima niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van Alklima, garantie wordt gegeven.

9.12 Indien Alklima om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen, ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn, de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn, Alklima de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door Alklima betaalde kostprijs van deze, soortgelijke, onderdelen van producten, zal vergoeden.

9.13 Het beweerdelijk niet-nakomen door Alklima van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de afnemer niet van de verplichtingen, welke door hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met Alklima gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.

9.14 De hierboven bedoelde garantieverplichting van Alklima vervalt, indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met Alklima gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

9.15 Voldoening aan de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadeloosstelling.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico

10.1 De aansprakelijkheid van Alklima of diens leidinggevende ondergeschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

10.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Alklima of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in artikel 10.1 is alle aansprakelijkheid van Alklima, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

10.3 Alklima is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens, noch voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

10.4 Alklima is nimmer verantwoordelijk voor het vaststellen van de voor het klimaatsysteem benodigde capaciteit en overige technisch specificaties waaraan de producten dienen te voldoen en evenmin verantwoordelijk voor de montage, installatie of inbedrijfstelling daarvan. Indien Alklima hierbij hulp of bijstand verleent, geschiedt dat onverminderd het bepaalde onder 10.2, op basis van algemene richtlijnen en volledig voor risico van de afnemer.

10.5 De afnemer is gehouden Alklima te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Alklima in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Alklima onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige storingen in het bedrijf van Alklima of haar leveranciers.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplhting tot het afnemen van door Alklima te leveren prestaties), alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Alklima het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Alklima tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

12.2 Alklima heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 12.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van Alklima om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van de afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.

12.3 Het bovenomschreven recht laat onverlet het recht van Alklima om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Alklima in dat geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 13 Algemeen

Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn Alklima en de afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

Artikel 14 Toepasselijk recht / Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

Deze algemene voorwaarden van Alklima B.V. zijn op 19 April 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.