Logboekplicht koudemiddelen

Ecodan warmtepompen en logboekplicht

Vaak krijgen we de vraag welke systemen die we leveren een verplichting tot het bijhouden van een logboek kennen. Zijn dat alle systemen of alleen de “grotere” systemen? De verplichting tot het bijhouden van een logboek komt voort uit de Europese F-Gassen regulering. Deze regelgeving stelt dat alle systemen die een koudemiddelzijdige inhoud hebben van meer dan 5 ton CO2 een logboekplicht kennen.

Natuurlijk zit er in een Ecodan lucht-/water warmtepomp geen CO2 als koudemiddel, maar is het R32 voor de Eco Inverter systemen en R410a voor alle andere. Een koudemiddel zal, wanneer het in de atmosfeer terecht komt, een bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. Die bijdrage aan de opwarming van de aarde is niet voor ieder soort koudemiddel gelijk. Het aardopwarmings-potentieel van het betreffende koudemiddel wordt uitgedrukt doormiddel van de term GWP wat staat voor Global Warming Potential. Waarbij geldt dat hoe hoger de GWP waarde is hoe meer het koudemiddel zal bijdragen aan het opwarmen van de aarde als het in de atmosfeer terecht zou komen. Deze term drukt uit wat het opwarmingspotentieel is van het koudemiddel over een maatgevende periode van 100 jaar in vergelijking tot één atoom CO2 en zo ontstaat het equivalent. Het CO2 equivalent van de koudemiddelen wordt bepaald door de massa (kg) te vermenigvuldigen met de GWP waarde van het koudemiddel.

Koudemiddel GWP waarde
R32 675
R410a 2088

R32

Logboekplicht Ecodan R32De grens waarbij een systeem logboekplichtig is, is zoals eerder aangegeven gesteld op 5 ton CO2. Met die wetenschap is het mogelijk om een eenvoudige berekening te maken om te bepalen vanaf welke koudemiddelzijdige inhoud een systeem logboekplichtig is.

Het koudemiddel R32 zoals we dat gebruiken in de SUZ-SWM ECO Inverter systemen heeft een GWP van 675. Als we de 5 ton CO2 delen door de GWP waarde dan is de vertaling gemaakt naar de maximale inhoud van het systeem waarbij het geen logboek verplichting heeft;

5000 / 675 = 7,4 Kg R32.

R410a

Het koudemiddel R410a zoals dat gebruikt wordt in andere Ecodan systemen heeft een GWP van 2088. Als we de 5 ton CO2 weer delen door de GWP waarde dan is de vertaling gemaakt naar de maximale inhoud van het systeem waarbij het geen logboek verplichting heeft;

5000 / 2088 = 2,4 Kg R410a.

Als de systeeminhoud na de inbedrijfstelling dus minder dan 7,4Kg R32 of minder dan 2,4Kg R410a bevat dan is dat systeem dus niet onderhavig aan de logboekplicht.

Eco Inverter

De Eco Inverter uit de Ecodan SUZ-SWM serie kennen een maximale vulling en die is gesteld op 1,6Kg R32.

Tabel koudemiddelen

Hiermee is aangetoond dat geen van de Eco Inverters een logboekplicht kent.

Power Inverter en Zubadan

De Power Inverter en Zubadan serie hebben een voorvulling R410a die afhankelijk is van het exacte type.

Model Voorvulling R410a
PUHZ-SW75YAA 3,0Kg
PUHZ-SW100YAA 4,2Kg
PUHZ-SW120YKA 4,6Kg
PUHZ-SW160YKA 7,1Kg
PUHZ-SW200YKA 7,7Kg
PUHZ-SHW80YAA 4,6Kg
PUHZ-SHW112YAA 4,6Kg
PUHZ-SHW140YKA 5,5Kg
PUHZ-SHW230YKA 7,1Kg

Alle bovengenoemde systemen hebben al een voorvulling die groter is dan 2,4Kg, dus alle R410a Ecodan systemen kennen een logboekplicht.

Warmtepomp logboek

Logboek

Het bij de installatie behorende logboek bevat informatie waarmee een toezichthoudende instantie kan controleren of de apparatuur voldoet aan de regelgeving. De verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van een logboek ligt bij de gebruiker van de apparatuur. Het bijwerken van het logboek is de verantwoordelijkheid van de persoon die onderhoud dan wel service verricht aan het systeem.

Het logboek moet beschikbaar zijn bij de apparatuur. Een elektronisch logboek mag zolang deze direct inzichtelijk is tijdens een bedrijfsbezoek. Ook de bezoekende monteur moet dit elektronisch logboek direct kunnen inzien. De gebruiker van de apparatuur bewaart het logboek minimaal 5 jaar. Het bedrijf dat de apparatuur onderhoud bewaart een kopie van het logboek eveneens minimaal 5 jaar.

In het logboek bevat elementaire informatie over het systeem, over de plaatsing, het onderhoud en de gedane lekdichtheidcontrolles. Onderstaand een overzicht welke gegevens er als een minimale vereiste in het logboek dienen te worden opgenomen;

 • Benaming/type systeem
 • Uniek identificatienummer van het systeem
 • Type koudemiddel
 • GWP koudemiddel
 • Voorvulling en additionele vulling
 • Totaal volume koudemiddel
 • CO2 equivalent van totale vulling
 • Hoeveelheid gerecycled koudemiddel en naam en adres van het recyclingbedrijf certificering nummer
 • Teruggewonnen hoeveelheid koudemiddel bij service, onderhoud of definitieve afbraak
 • NAW gegevens van het bedrijf wat de plaatsing en of service doet en het certificeringsnummer van de natuurlijke persoon die dat doet/heeft gedaan
 • Datum en resultaten lekcontrole/onderhoud/service
 • Oorzaak lekkage indien van toepassing
 • Bij het geval van systeemafbraak/lekkage dienen de genomen maatregelen om de uitstoot van F-Gassen te beperken vermeld te worden.