• Datum
  • Leestijd 3 minuten
  • Doelgroep Adviseur, huiseigenaar, installateur, zakelijk

Wijzigingen erkenningsregeling warmtepompen InstallQ

Recent heeft InstallQ op initiatief van het Ministerie van Economische zaken en Techniek Nederland wijzigingen aangebracht in de erkenningsregeling en hebben de door haar geselecteerde bedrijven door middel van een kritiekronde de mogelijkheid gekregen om daar inhoudelijk op te reageren. Onderstaand een overzicht van de inhoud en strekking van de erkenningsregeling en onze conclusie met betrekking tot de inhoud en het effect van de regeling.

Doel InstallQ

Het doel van InstallQ is het opzetten van een database met een overzicht van “Erkende bedrijven” teneinde aantoonbaar te maken dat de vermelde bedrijven de wenselijke kwaliteit kunnen en zullen leveren ten aanzien van het ontwerp, plaatsing en onderhoud van een warmtepomp. 

Erkenning 

Om voor de erkenning in aanmerking te komen dient aan een tal van voorwaarden te voldoen zoals beschreven in de “Erkenningsregeling niet bodemgekoppelde warmtepompinstallaties  ontwerp v1.5”.

De gestelde voorwaarden hebben betrekking op het aantoonbaar maken van de benodigde kennis voor een succesvol ontwerp, plaatsing en onderhoud van een niet grondgebonden warmtepomp (AtA & AtW <70kW). 

Kennis bijhouden

In het kader van een leven lang leren is er een voorwaarde opgenomen in deze regeling wat men verplicht tot het bijhouden van de kennis door middel van het volgen van trainingen (maximaal 4 dagdelen per jaar) bij een door InstallQ erkend opleidingsinstituut of gelijkwaardig. De regeling beschrijft dat installaties volgens de voorwaarden van de leverancier geplaatst, en onderhouden dienen te worden dus trainingen die dit als doel hebben vallen hier ook onder. Zo ook de opleidingen van een door InstallQ erkend opleidingsinstituut zoals bijvoorbeeld ISSO.

[Tekst loopt door onder foto]

Erkenningsregeling warmtepompen InstallQ

.

Relatie BRL100 en BRL200

Een deel van de gevraagde bewijslast kan aangetoond worden door het overleggen van de BRL100 en BRL200 documenten en een dossier met de namen van “deskundige” personeelsleden inclusief relevante diploma’s, attesten en of verworven competenties en verantwoordelijkheden. Ook zijn en voorwaarden die betrekking hebben op de minimaal aanwezige technische naslagwerken zoals diverse relevante ISSO-publicaties en het beschikbare handgereedschap zoals thermometers, flow meter en multi meter. 

Ingehuurd personeel

Voor ingehuurd personeel gelden dezelfde eisen als voor het eigen personeel van het Erkend Installatiebedrijf dus ook met de administratieve voorwaarden zoals genoemd in het voorgaande.

Documentatie

Binnen de erkenningsregeling zijn ook zaken vastgelegd die betrekking hebben op het kunnen verstrekken van IBS rapporten en om in de documentatie en projectadministratie te voorzien evenals voor opdrachtvertrekking en uitbesteding voor alle te plaatsen systemen. 

Controle

Binnen de erkenningsregeling is ook een fysieke controle van kracht met betrekking tot het juist naleven van de in de erkenningsregeling opgenomen voorwaarden.

Erkenningsregeling warmtepompen tabel controle

De erkenningsregeling geschiet op vrijwillige basis en heeft primair als doel om het kennisniveau en de werkwijze van de aangesloten bedrijven te borgen en ze op basis daarvan een USP te verschaffen en door opname in de database de vindbaarheid te vergroten. 

Standpunt Alklima

Als Alklima zijn we voor borging van kwaliteit maar zijn wel van mening dat een dergelijke erkenningsregeling geen eisen mag stellen die de wet en regelgeving overschrijdt. Dit is nu echter wel het geval daar de regeling bijvoorbeeld beschrijft dat alle systemen Logboek plichtig zijn en dit wijkt af van de huidige F-Gassen regeling. Ook voorzien we door de administratieve voorwaarden zoals opgenomen in de erkenningsregeling een kostenverhogend en een vertragend effect wat een nadelige invloed zal hebben op de verduurzaming van Nederland en dit achten we dan ook niet wenselijk. 

Eventuele gerezen vragen naar aanleiding van dit onderwerp zijn direct te stellen aan InstallQ via info@installQ.nl. Op de website van InstallQ vind je ook meer informatie.

Lees meer over:

Misschien ook interessant

  • 3 min. leestijd
    Webselectie ENK software en Syntess op website Alklima
  • 3 min. leestijd
    Mitsubishi Electric of Mitsubishi Heavy Industries? Dit is het verschil