1.1 Alklima is niet aansprakelijk

Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort

1.2 Onvoorziene omstandigheden

Onder het begrip als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan

1.3 Afzonderlijk factureren

Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het leverbare deel

1.4 Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging

1.5 Uitvoering van de overeenkomst

Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie

1.6 Betaling

Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen

Hebben we je kunnen helpen?

Je kunt ons ook bereiken via chat, e-mail of telefonisch.

Bekijk ook deze onderwerpen