Veranderingen in de EIA-regeling en subsidies 2018 voor producten van Mitsubishi Electric.

 

Energielijst 2018

 
Met EIA 2018 kunt u 54,5% (was in 2017 55%) van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5% van de investeringskosten. Het totale budget voor 2018 is vastgesteld op €147 miljoen. 
 
Wanneer kunt u profiteren van EIA?
  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.  
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.  
  • U de aanvraag voor EIA binnen drie maanden na het verstrekken van opdracht indient. 
In het onderstaande tref u voor het leveringspakket van Alklima per betreffend bedrijfsmiddel de vermelde voorwaarden. 
 

211104: Warmtepompen (luchtgerelateerd). Deze code betreft de luchtgevoerde-warmtepomp-systemen

 
Deze code betreft de City Multi Luchtgevoerde-systemen in haar diverse toepassingen en systemen uit de Mr. Slim en RAC serie.
Bestemd voor: het verwarmen van bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van woningen, en bestaande uit: 
a. elektrisch gedreven lucht/water warmtepomp met een COP ≥ 4,3 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/W35 of met een SCOP ≥ 4,3 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; 
 
b. elektrisch gedreven lucht/water en lucht (gecombineerd) warmtepomp met een COP ≥ 4,3 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/W35. 
 
c. elektrisch gedreven lucht/lucht warmtepomp (Airconditioner systemen) met een COP ≥ 4,4 voor de buitenunit gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/A20 of met een SCOP ≥ 4,4 voor de buitenunit (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016. 
 
Voor het bepalen van de COP geldt de koelcapaciteit van de buitenunit als maximale ondergrens. 
Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief verwarmingsnet, genoemd bij a t/m c in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per geïnstalleerde kW van het nominaal thermisch vermogen van de buitenunit. Onder nominaal vermogen wordt verstaan, het thermisch vermogen waarop de COP is gebaseerd. 
 

211103: Warmtepompen (bodemgerelateerd). Deze code betreft de watergevoerde City Multi PQ-systemen.

 
a. elektrisch gedreven brine/water warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie B0/W35 of met een SCOP ≥ 4,5 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016 
 
c. elektrisch gedreven water/water warmtepomp met een COP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W10/W35 of met een SCOP ≥ 5,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; (eventueel) grondwaterbron, (eventueel) (ijs)buffer, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het verwarmingsnet, (eventueel) verwarmingsnet;
 
d. elektrisch gedreven brine/lucht warmtepomp met een COP ≥ 3,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie B0/A20 of W10/A20 of met een SCOP ≥ 3,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; 
 
e. elektrisch gedreven water/lucht warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W10/A20 of elektrisch gedreven warmtepomp met een COP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W20/A20 (waterloop); 
 
Het maximum investeringsbedrag voor de aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf, genoemd onder a t/m e, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 200 per geïnstalleerde kW van het thermisch vermogen van de warmtepomp.
 

210906: Besparingssysteem voor klimaatinstallaties

 
Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van klimaatinstallaties in bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van automatische aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit: (bewegings) sensoren met individuele ruimteregelaar. De PAR-U02 bedieningen voldoen mogelijk aan de voorwaarden en kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de EIA 2018.
 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

 
Wijziging ISDE (Investerings Subsidie Duurzame Energie)
In de Staatscourant was te lezen dat de ISDE subsidie gewijzigd gaat worden t.o.v. de ISDE regeling van 2017; 
 

Warmtepompen:

De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is. 
 
Deskundige installateur:
Per 1 januari moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.
Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.
 
Budget: Het budget voor 2018 wordt opgehoogd van €90 miljoen naar €100 miljoen euro.
 

Belangrijke voorwaarden:

ISDE is een financiële stimuleringsmaatregel van de overheid die tot doel heeft om Nederland verder te verduurzamen. Het toepassen van warmtepomp systemen ligt hierbij natuurlijk in de scope van oplossingen. Voor de nieuw gebouwde omgeving zijn doelen gesteld met betrekking tot energiezuinigheid en de voorwaarden hieromtrent zijn gevat in de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) voortkomend uit de EPG en EPBD. Als een warmtepomp wordt toegepast om aan de geldende EPC waarde te voldoen dan komt de warmtepomp niet in aanmerking voor de ISDE. Als kan worden aangetoond dat de EPC kan worden gehaald met de toepassing van een HR ketel, (lees; het gebouw is naast de ketel verder heel duurzaam) en door het toepassen van een warmtepomp kan een additionele verlaging van de EPC worden gerealiseerd dan komt de warmtepomp wel in aanmerking voor de ISDE. 
Voor renovatie projecten, die van toepassing zijn op reeds bestaande gebouwen, geldt de bovenstaand genoemde beperking niet en kan er altijd aanspraak worden gemaakt op de ISDE als aan de overige voorwaarden is voldaan.  
Per energiebesparende maartegel kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd en kan slechts van één subsidie maatregel  gebruik worden gemaakt.
 
Alklima is u graag van dienst met het aanleveren van de meldcode voor uw systeem.